Červená pošta

Popis návrhu

V projekte sa zaoberám znehodnocovaním estetických a architektonických kvalít stavieb druhej polovice 20. storočia a ich súčasnými neodbornými prestavbami. Svoju pozornosť som upriamil na objekt pošty č. 55 v Bratislave-Petržalke, ktorá prešla takou prestavbou, pričom sa jedná o hodnotnú stavbu. Najvýraznejší prvok bolo priečelie, pozostávajúce z celoplošného nápisu POŠTA, zložené z červených horizontálne uložených hliníkových profilov, ktoré bolo prestavbou demontované. Tým sa z originálneho objektu stala stavba zanikajúca v okolitom prostredí. Z toho dôvodu som sa rozhodol upozorniť na súčasný stav priečelia, ako aj celého objektu, pomocou projekcie môjho vlastného výtvarného dotvorenia čelnej fasády, odkazujúceho formou rôznorodých skíc na pôvodný vizuál budovy. Projekcia ukázala, že Pošta č. 55 sa ešte stále môže stať dominantným mestotvorným prvkom pre danú lokalitu.