Zásahy? Námestie SNP potrebuje skôr intervencie

  • SNP
  • SNP
  • SNP

Popis návrhu

Bratislava nezdedila významné urbanistické kompozície, aj keď jej geomorfologické a geografi cké danosti vytvárajú predpoklad pre vznik atraktívnej mestskej štruktúry. Bratislavské námestia sú iba zvyškové priestory za bývalými hradbami. Ich obraz bol ďalej deštruovaný vojnami, nekoncepčnými zásahmi architektov, developerov i nedostatočnou údržbou. Pôvodná historická kultúrna vrstva bola postupne dostavaná v minulých storočiach v klasicizujúcom urbanizme. V dvadsiatych rokoch minulého storočia vstúpila do pôvodnej historickej štruktúry mesta moderna. Modernistická druhá vrstva mechanicky požierala historickú kultúrnu vrstvu. Tento proces je čitateľný v južnej časti Námestia SNP. Historické jadro je odtrhnuté od modernej zástavby centra. Priestor námestia nepotrebuje ďalšie zásahy. Skôr potrebuje intervencie, implantácie či injekcie. Takýmito intervenciami vstupujú do mesta naše nové štruktúry, ktoré sa pokúšajú previazať historickú zástavbu s modernistickými zásahmi druhej vrstvy. Naše objekty prinášajú do priestoru novú kultúrnu vrstvu ako „parazit“ vo verejnom priestore. Prepájajú námestie SNP so starým mestom i Kamenným námestím do plynúcej mestskej krajiny. Parazitná architektúra využíva, ale neničí svoj podklad z predchádzajúcich vrstiev. Pre zabezpečenie svojej budúcnosti sa musí snažiť práve o ich prežitie.

  • Autor: AA
  • Ján Bahna, Juraj Kurpaš, Martina Boháčová
  • www.bahna.sk