Aktivácia Trnavského Mýta

  • Trnavske Myto Activation
  • Trnavske Myto Activation
  • Trnavske Myto Activation
  • Trnavske Myto Activation
  • Trnavske Myto Activation

Popis návrhu

Trnavské mýto je nepochybne jedným z najintenzívnejších vnútromestských dopravných uzlov Bra- tislavy. Táto skutočnosť bude ešte umocnená plánovanou výstavbou podzemnej vlakovej stanice a rozsiahlymi stavebnými aktivitami v tejto lokalite (Filiálka, Slovany, Centrál atď.).
Súčasne však prostredie Trnavského mýta nemá potrebné urbánne kvality, chýba mu identita a aktivity potrebné pre čulý verejný život. Bývalý Dom odborov Istropolis je roztrieštený do množstva malých prevádzok a jeho kinosály sú využívané len zriedka. Prostredie okolo Novej tržnice je fragmentované a vstup do nej je odtrhnutý od úrovne pe- šieho pohybu. Keď k tomu prirátame „klasický“ problém so zdevastovaným podchodom, netreba sa čudovať, že je Trnavské mýto dlhodobo tŕňom v oku obyvateľov Bratislavy.
Náš návrh sa zakladá na doplnení/oživení/ak- tivovaní existujúcej urbánnej štruktúry, v protiklade k dnes veľmi „populárnemu“ a „neodbornému“ prístupu vyhlaďovania celých mestských zón a necitlivého systematického vymazávania častí histó- rie mesta. Návrh rešpektuje danosti, vyhodnocuje potenciál a snaží sa ponúknuť riešenie prostredníc- tvom niekoľkých základných princípov:
1 Intenzívny vstup celého spektra vybavenosti podporujúcej mestský charakter prostredia (obchody, služby), jej rozvinutie po obvode námestia a vzájomná interakcia. Vytvára bariéru zo strany rušnej križovatky a expanduje svojimi exteriérovými pre- vádzkami smerom do námestia (terasy kaviarní, reštaurácií a pod.).
2 Posilnenie/preprogramovanie existujúcich funkcií. Najmä oživenie prostredia okolo tržnice expanziou jej prevádzok na novovzniknutú rozptylnú plochu a transformácia dnes nefunkčného a poloprázdneho torza Istropolisu na objekt s kultúrno- spoločenským využitím.
3 Odblokovanie rušivých vplyvov intenzívnej dopravy zdvihnutím terénu, po oboch stranách cesty, na úroveň vstupu do tržnice. Práca s terénom čitateľne definuje kontúry námestia pred budovou Istro- polisu a zabezpečuje prekrytie zastávkam mestskej hromadnej dopravy.
4 Zmiešaná zástavba administratívy a prechod- ného ubytovania kopírujúca tvar križovatky a ohraničujúca námestie z juhu by mala podporiť významovú dôležitosť Trnavského mýta. Súčasne ale dodržuje určitú mieru priepustnosti, aby nepretrhla väzbu oboch častí Trnavského mýta.
5 Komplexná revitalizácia komunikačných štruktúr, podchodu a jeho priame napojenie na podzemnú vlakovú stanicu. Odstránené parkovisko spred budovy Istropolisu je presunuté pod úroveň terénu. Priestor námestia slúži vo svojej južnej časti ako rozptylná plocha pre východ z vlakovej stanice a hostí exteriérové prevádzky vybavenosti. Severná časť poskytuje rozptylnú plochu pre samotný Istropolis, miesto pre vonkajšie kultúrno-spoločenské podujatia (koncerty, výstavy, divadelné
predstavenia, art festivaly a pod.) Kaskádovité terénne úpravy na východ- nej strane námestia sú využiteľné ako hľadisko pre spomínané udalosti. V ohnisku sa nachádzajú rôzne atrakcie a zóny (fontána, ostrovy zelene, „bazén“ pre skateboardistov a pod.), ktoré podporujú pluralitu námestia, množstvo rôznych situácií a využití.