Spolu tvoríme mesto Zapájanie verejnosti do procesov rozhodovania a plánovania

Popis návrhu

Mesto, to sú pre nás aj verejné priestory, kde žijeme verejnú časť svojich životov a o ktorých vedieme občiansky dialóg, ako majú takéto priestory vyzerať, ako má vyzerať rozvoj mesta a naša rola v ňom.

Verejné rozhodovanie je rozhodovanie s verejnými dôsledkami, preto v našom návrhu ponúkame toolbox – kufrík s nástrojmi, ktoré umožňujú zapojenie občanov. Príklady, ktoré uvádzame, sme si vyskúšali na vlastnej koži.

Čo potrebuje Bratislava:

• Strategický pohľad na mesto, premietnutý do verejných politík a koncepcií, a zakotvenie participácie pri spravovaní mesta;

• Jasnú informovanosť o plánovaných aktivitách, projektoch a využívaní zdrojov;

• Prerokúvanie zmien a investičných zámerov ešte v štádiu zrodu s ohľadom na verejný záujem;

• Systém podpory pre občianske združenia a iniciatívy, zamerané na rozvoj mesta;

• Zmenu roly úradníkov pri spolupráci s občanmi z regulátorov na facilitátorov, zapájajúcich verejnosť.

Ako začať: návrhy pre samosprávu

Identifikujte svojich stakeholderov (zainteresovaných). Ak by ste na niekoho zabudli, v procese sa vám to vráti. Ak nemáte prehľad, využite miestne iniciatívy a združenia. Informujte o plánovaných projektoch a zmenách – o tom, čo sa bude diať a aké to bude mať dopady, ale najmä, ako sa možno zapojiť. Zmapujte citlivé a dôležité témy priamo u ľudí. Kľúčoví hráči a významné témy tvoria východiská participačného procesu.

Ponúknite priestor pre zapojenie. Umožnite verejnosti plánovať a tvoriť, aby mohla svojou skúsenosťou a expertízou projekty kvalitatívne posunúť. Využite celú mozaiku nástrojov a pristupujte k participácii s plnou vážnosťou…