Zelená terasa

Popis návrhu

Mestský zásah – Zelená terasa, sa zaoberá priestorom jestvujúcej asfaltovej terasy predpolia bytového domu v Karlovej Vsi. Terasa zabezpečuje prístup k jednotlivým vstupom bytového domu. Zámerom je vytvoriť kvalitnejší a kultivovanejší verejný priestor predpolia bytového domu ako je tomu dnes.

Navrhované predpolie tvoria zelené meandre zatrávnenej plochy. Zároveň je to aj zhodnotenie jednotlivých vstupov do bytového domu, osvieženie prostredia doplnením zelene, ktoré zaintegruje a zvýrazní prítomnosť zelene, ktorá je pre Karlovu Ves značnou súčasťou. Predstavený zásah je možné aplikovať aj v iných mestských častiach Bratislavy napr. Petržalka, Rača a iné, kde majú podobné líniové terasy.

  • Autor: MVARCHITECTS
  • Ing. arch. Martin Vachálek, Akad. soch. Jozef Vachálek
  • www.vachalek.sk