Koncepcia dopravy

  • Architech_Traffic Conception
  • Architech_Traffic Conception
  • Architech_Traffic Conception
  • Architech_Traffic Conception
  • Architech_Traffic Conception
  • Architech_Traffic Conception
  • Architech_Traffic Conception
  • Architech_Traffic Conception

Popis návrhu

Naše mesto je takisto ako všetky mestá na svete organizmom, ktorý rastie, rozvíja sa, ale taktiež bojuje s množstvom problémov a disproporcií. Snažili sme sa nájsť niečo, čo podľa nás pomôže mestu v rozvoji a čo zároveň bude istým spôsobom riešiť aj niektoré zakonzervované problémy. Často sme svedkami debát a polemík o tom, že centrum mesta je malé. Niekto vkladá nádeje do nových celkov na okraji cen- tra, niekto volá po výstavbe
kópií pôvodnej zástavby a urbanizácie. Náš názor je však taký, že centrum môže rásť aj v súčasnej podobe, bez väzby na novú výstavbu. Rozhodli sme sa teda kolážou riešiť možnosti rozšírenia centra a humanizáciu prostredia v širšom centre. Náš koncept zároveň vychádza aj z ďalšieho determinantu rozvoja, a to, upravenia dopravných vzťahov v širšom centre, v prospech uprednostnenia hromadnej dopravy pred individuálnou a vytvorenia podmienok pre rozvoj cyklistickej a pešej dopravy. Koncept je postavený na vytvorení jednosmerného vnútorného okruhu Vajanského nábrežie – Dostojevského rad – Karadžičova – Legionárska – Mýtna – Nám. 1. mája – Staro- mestská – Vajanského nábrežie. Výsledkom bude vytvorenie štvorprúdovej komunikácie, s preferovanou verejnou dopravou (MHD, Taxi), prípadnou preferenciou osobných áut s viac ako dvoma cestujúcimi a možnosťou vytvoriť priebežné, neprerušované komunikácie pre cyklistov. Na tento okruh navrhujeme naviazať nové parkovacie kapacity – ideálne v pod- zemných parkovacích domoch. Výsledkom tohto riešenia je možnosť zmeniť organizáciu niekoľkých ulíc a námestí na pešie zóny, prípadne obytné zóny s vjazdom len pre rezidentov. Zhumanizujeme tak väčšiu časť centra, rozšírime pešie zóny, mesto sa stane priestorom pre ľudí, autá a bicykle.
Bratislava pre nás.