Štandardizácia posudzovania investičných zámerov

Popis návrhu

Inštitút urbánneho rozvoja navrhuje štandardizovať postup vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti hlavným mestom SR Bratislava. Navrhovaná úprava by bola realizovaná formou rozhodnutia primátora, ktoré by popisovalo procesy a postupy, definovalo by zodpovedné osoby a určovalo lehoty tak na celý proces, ako aj na niektoré jeho časti.

IUR navrhuje štandardizovať aj proces posúdenia štúdie investičného zámeru, ešte pred predložením žiadosti o stanovisko k investičnej činnosti.Skoršia diskusia predkladateľa s mestom by umožnila vypracovanie kompletnej dokumentácie v súlade s požiadavkami mesta a pripomienky by sa dali riešiť už pri príprave projektu.

Štandardizácia procesu konzultácie štúdií a posudzovania investičných zámerov by znamenala nielen skvalitnenie a stransparentnenie činnosti magistrátu, ale prostredníctvom kvalitných projektov by prospela aj mestu a jeho obyvateľom.

  • Autor: Inštitút urbánneho rozvoja (kolektív)
  • www.iur.sk